Školní řád

I. Obecná ustanovení
1. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků), jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování, upravuje chování žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
2. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženskou a veškerou další netolerancí ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
3. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.
4. Škola při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňuje fyziologické potřeby žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, snaží se předcházet vzniku sociálně patologických jevů.
5. Základní škola poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a ekologickou výchovu.
6. Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola hrou".
7. Program obsahuje vyučování povinným a volitelným předmětům, jež je pro žáky závazné. Vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro žáky dobrovolné. Po zápisu má žák povinnost docházky po dobu vždy celého pololetí.
8. Podstatné údaje pro zákonné zástupce jsou uváděny v žákovských knížkách. Rodič dále uvádí aktuální telefonní spojení na zákonného zástupce žáka a údaj o zdravotní pojišťovně.
9. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.
10. Školní řád je projednán pedagogickou radou a schválen Školskou radou. Jsou s ním seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci.

II. Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování
A. Práva žáků
1. Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost. Je chráněn před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy.
2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby. Má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.
3. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází.
4. Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby.
5. Žák má právo na vyjádření svého názoru. V kritice se respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se vyjádřit.
6. Žáci mají možnost vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky. Mohou předkládat náměty ke zlepšení práce školy.
7. Pokud se žák ocitne v nějaké obtížné situaci, má právo na poradenskou pomoc školy.

B. Povinnosti žáků 1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Dbát na to, aby byli řádně připraveni na vyučování. Žáci jsou povinni mít na vyučování žákovskou knížku řádně vedenou a opatřenou slušným obalem, primárně je používána elektronická žákovská knížka. Aktivně se účastní vyučování a nenarušují je. Plní pokyny učitelů a pracovníků školy. Nikdy nešíří pomluvy.
2. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržovat zásady kulturního chování, dodržovat hygienické zásady, chovat se ohleduplně, dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Jsou slušní ke všem spolužákům, pracovníkům školy i návštěvníkům školy. Hrubý slovní nebo fyzický útok, projevy šikany i kyberšikany vůči pracovníkovi školy nebo spolužákovi jsou považovány za závažné porušení školního řádu.
3. Pokud žák přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky, jedná se o závažné porušení školního řádu.
4. Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz (např. zbraně, včetně nožů a bojových pomůcek, pyrotechniku, atd.) a rovněž tyto věci používat
5. Žákům je zakázáno ve všech prostorách školy a při všech akcích pořádaných školou kouření, pití alkoholu, užívání návykových a zdraví škodlivých látek a jejich nošení do školy, distribuce, přechovávání a propagace.
6. Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nošení věcí ohrožujících mravnost a jejich propagace.
7. Žákům je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s elektroinstalací, s elektrickými spotřebiči bez dozoru pedagogického pracovníka. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
8. Porušení zákazů uvedených v bodech 4. až 7. je považováno za závažné porušení školního řádu.
9. Žáci nenosí do školy cenné věci a takové, které nesouvisí s výukou (např. přehrávače MP3). Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Žákům není povoleno v celém prostoru školy a při všech akcích pořádaných školou pořizovat jakýkoli záznam na mobilní telefon, či jinou záznamovou techniku bez povolení vyučujícího. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za závažné porušení školního řádu. Pokud žák daná ustanovení poruší (jedná se o závažné porušení šk. řádu), má vyučující právo mobilní telefon odebrat, uložit do školního trezoru a poté předat zák. zástupci.
10. V odborných pracovnách, tělocvičnách a cvičné kuchyni se žáci řídí příslušnými řády.
11. Žáci udržují ve třídách, odborných pracovnách, v budově školy i v jejím okolí čistotu a pořádek. Pečují o zařízení školy, s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami zachází šetrně a nepoškozují je. Nepoškozují majetek spolužáků. Při škodě způsobené úmyslně nebo nedbalostí jsou žáci povinni prostřednictvím zákonného zástupce zajistit opravu, případně finanční úhradu. Žáci šetří vodou a elektrickým proudem.
12. Po dobu vyučování ani o přestávce neopouštějí žáci školní budovu. Porušení zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu.
13. Každý úraz, nevolnost nebo vznik škody žák nebo svědek ihned oznamuje dozírajícímu nebo třídnímu učiteli. Lékárnička je umístěna u hospodářky školy.
14. Žáci se při účasti na akcích pořádaných mimo školu (např. exkurze, výlet, škola v přírodě, lyžařský výcvik, výuka plavání, apod.) řídí předpisy a pokyny vydanými pro dané akce. Svévolný odchod z akce je považován za závažné porušení školního řádu
15. Při závažném porušení školního řádu (např. neomluvená absence, šikana, užití návyk. látek apod.) jsou o tom informováni nejen zák. zást. žáka, ale i OSPOD a Policie ČR.
C. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Zák. zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy. Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení v elektronických žákovských knížkách, třídních schůzek, event. indiv. konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zák. zástupce žáka domluví.
2. Zák. zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí vzdělávání a jeho vyjádření je věnována pozornost.
3. Zák. zástupce žáka má právo volit a být volen do Školské rady.
4. Zák. zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. V případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou a včasnou omluvu v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
5. Zák. zástupce žáka je povinen na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.
6. Zák. zástupce žáka je povinen oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 zákona č.561/2004Sb.(školský zákon) a další údaje (např. zdravotní obtíže) , které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (především adresa, telefon).
D. Práva a povinnosti pracovníků školy
1. Pracovník školy má právo na slušné jednání ze strany vedení školy, žáků školy i zákonných zástupců. Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu.
2. Učitel má právo na pozornost žáků při vedení pedagogické činnosti.
3. Pracovník školy má právo obrátit se svými problémy na ředitelku školy nebo její zástupkyni.
4. Povinnosti pracovníků školy jsou stanoveny pracovním řádem a organizačním řádem školy.
5. Každý z pracovníků školy je svým jednáním a chováním příkladem žákům.
6. Učitelé mají přehled o žácích, které učí. Dbají na dodržování práv žáků a rovněž na plnění povinností žáků. Poskytnou žákům pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni.
7. Učitelé dbají na trvalou vysokou profesionalitu své práce.
III. Provoz a vnitřní režim školy
1. Organizace vyučování se řídí rozvrhem hodin. Vstup do školní budovy je umožněn od 7,30 h, vyučování začíná v 8,00 h, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky jsou desetiminutové (přestávka po 3. vyuč. hodině trvá 20 minut) 2. Provoz školní družiny je s výjimkou školních prázdnin od 6,30 do 7,30 h v prostorách MŠ a od 11,45 do 16,00 h v prostorách ŠD.
3. Žák přichází do školy čistě a vhodně oblečen. V šatně se přezuje do domácí obuvi a odloží svrchní oděv. Pro šatnu platí zvláštní režim. Do prostoru šaten žáci v době vyučování vstupují pouze ze závažných důvodů a se souhlasem třídního učitele.
4. Přestávky tráví žáci v učebně nebo na přilehlé chodbě. Při změně učebny se žáci přemisťují před začátkem vyuč. hodiny podle pokynů učitele. Během přestávek musí být velká okna ve třídách zamknutá.
5. Do tělocvičen vstupují žáci ve zvláštní obuvi.
6. O nepřítomnosti žáka ve škole ze zdravotních důvodů musí být třídní učitel informován nejpozději do 2 dnů (prostřednictvím školních elektronických služeb, případně telefonicky, písemně nebo školním emailem). Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. Pokud zák. zástupci potřebují uvolnění žáka v průběhu vyučování, včetně odpoledního, elektronicky či písemně o to předem požádají třídního učitele. V případě nečekané události zák. zástupce informuje telefonicky nebo elektronickou službou či emailem tř. učitele o nepřítomnosti žáka na odpoledním vyučování před jeho zahájením. Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené.
7. Žáky uvolňuje z důvodů předem známých zákonným zástupcům na dobu do 2 dnů třídní učitel, na více dnů ředitelka školy. Děje se tak na základě předem podané písemné žádosti zákonných zástupců. Ve výjimečných případech lze nepřítomnost žáka oznámit elektronickou službou, či telefonicky v kanceláři školy nebo školním emailem tř. učiteli v první den uvolnění. Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. Žák je povinen si zameškané učivo doplnit.
8. Každá nepřítomnost žáka ve škole je omlouvána zákonným zástupcem prostřednictvím elektronické služby k tomu určené a je tak proveden zápis v elektronické žákovské knížce. Omluvenka je učiněna v den návratu žáka do školy (nejpozději do 3 dnů). Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené.
9. Škola odpovídá za žáky po dobu danou vyučováním. V době mimo vyučování se žáci nezdržují v prostoru školní budovy ani v prostoru areálu školy. 10. Ředitelka školy uvolní žáka z předmětu tělesná výchova na základě písemné žádosti zák. zástupce a na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
11. Přístup ke školní síti, ke školním elektronickým službám a k Internetu je možný pouze k účelům souvisejícím s výukou. Použití jiných, než školních zařízení, je v rámci školní sítě zakázáno, vyjma případů stanovených vyučujícím ve vybraných hodinách. Přístup ke školní síti a školním elektronickým službám je monitorován, nepovolené aktivity jsou považovány za porušení školního řádu.
12. Ve škole (případně z domova) je v rámci výuky používán i elektronický výukový systém, který je využíván k výuce a vzájemné spolupráci na úkolech. O způsobu využití rozhoduje vyučující.
13. Klasifikace žáka probíhá přednostně v tomto elektronickém výukovém systému (Elektronická žákovská knížka, Elektronická učebna), žák i rodič má přehled o veškerém hodnocení on-line. O případném vedení jiného typu evidence na žádost zákonného zástupce rozhoduje vyučující.
14. Zákonný zástupce sleduje dění na webových stránkách školy, zprávy ve školní e-mailové schránce a zejména v přiměřených intervalech (nebo na vyzvání zástupce školy) potvrzuje seznámení s obsahem elektronické žákovské knížky prostřednictvím k tomu určené služby.
15. Všechny elektronické služby (jako např. Omluvenky, Odhlašování stravování, Elektronická žákovská knížka, Elektronická učebna, Školní e-mailová schránka, Školní kalendář, různé Přihlášky, Třídní fondy) jsou dostupné prostřednictvím webových stránek školy www.zsamssloup.cz Žáci i rodiče využívají tyto služby přednostně před ostatními druhy komunikace, a to z důvodu evidence a bezpečnosti, není-li s vyučujícím dohodnuto jinak.
16. O způsobu využití služeb žákem rozhoduje vyučující v závislosti na potřebách a přiměřeně ke schopnostem žáka.
17. Webové stránky školy obsahují souhrnně všechny důležité provozní informace a kalendář akcí školy. Vyučující může provozovat i vlastní webové stránky s detailnějšími informacemi o jím vyučovaných předmětech či jím pořádaných akcích.
18. Přístup do všech interních elektronických systémů školy je zřízen každému žákovi zvlášť, jeho zákonným zástupcům jako společný sdílený přístup pro všechny zákonné zástupce, není-li vyžádáno jinak.
19. Přístupové údaje slouží taktéž pro přístup ke školním e-mailovým schránkám. Elektronická komunikace uvnitř školy mezi žáky navzájem, mezi školou a žáky, mezi školou a rodiči a opačně je vedena výhradně prostřednictvím těchto školních e-mailových schránek.
20. Přístupové údaje jsou přiděleny prostřednictvím vyučujícího na první třídní schůzce ve školním roce, nebyly-li již přiděleny v minulém školním roce.
21. Za bezpečné používání služeb a přístupových údajů (zejména uchovávání hesla, nesdělování hesla nikomu jinému, používání hesla pouze oprávněnými uživateli, nezaměňování přihlášení žáka se zákonným zástupcem, odhlašování při opuštění služeb …) je zodpovědný žák a jeho zákonný zástupce, každý adekvátně k jemu přidělené úrovni přístupu do systému.
22. V případě podezření ze zneužití hesla, v případě jeho zapomenutí a podobně, stejně tak jako v případě oznámení nefunkčnosti služeb, či v případě potřeby detailního vysvětlení fungování služeb je žák/zákonný zástupce povinen neprodleně kontaktovat vyučujícího nebo ve výjimečných případech přímo správce sítě, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Správce sítě provádí on-line pouze blokaci přístupových údajů. Nastavení nových přihlašovacích údajů probíhá po ověření totožnosti žadatele vyučujícím.
IV. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Jsou zakázány projevy šikanování, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, projevy kyberšikany a jakékoliv další jednání, které může způsobit psychickou nebo fyzickou újmu. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu.
2. Při výskytu takového jednání nebo při výskytu vandalismu jsou žáci povinni informovat třídního učitele nebo vedení školy.
3. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod nebo k rasové nesnášenlivosti.
4. Žákům je zakázáno hrát o peníze nebo cenné věci.
5. Žák má právo žádat vedení školy o řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.
V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydává výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
3. V pátém ročníku se vydá výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na víceletém gymnáziu.
4. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání jsou vymezena Pravidly pro hodnocení žáků (Klasifikační řád), který je přílohou tohoto Školního řádu.
5. Při porušení jednotlivých ustanovení tohoto Školního řádu se postupuje podle Pravidel pro hodnocení žáků ZŠ a MŠ Sloup v Čechách přijetím výchovných opatření.

Ve Sloupu v Čechách 29. 8. 2016Mgr. Michaela Suchardováředitelka školy