Kritéria přijímání dětí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sloup v Čechách, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 pís. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium (Bodové ohodnocení)

Trvalý pobyt v obci * (3)

Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 3 roky (1)

Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 4 roky (2)

Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 5 let (3)

ZŠ a MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (2)

Celodenní docházka po celý měsíc (3)

Polodenní docházka po celý měsíc (2)

5-ti denní docházka v měsíci (1)

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (3)

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III. V případě rovnosti bodů rozhoduje měsíc narození dítěte, přednost dostane dítě starší.


Ve Sloupu v Čechách dne 6. 3. 2012

Mgr. Michaela Suchardová

ředitelka školy