Řád mateřské školy

1. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,00 (včetně provozu o prázdninách)
2. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, nejméně na 5 týdnů,podle zájmu rodičů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem,dále pak zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ. A pokud to není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o přerušení nebo omezení provozu MŠ.
3. Přijímací řízení do MŠ:
Přijímací řízení dítěte do MŠ probíhá v měsíci květnu. Přesný termín je vždy vyvěšen na úřední desce, na webových stránkách školy měsíc předem. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy. O přijetí dítěte v případě, že kapacita MŠ je naplněna, rozhoduje zřizovatel - Obec Sloup v Čechách, upřednostňuje přijetí dětí předškolních. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření lékaře a speciálně pg. centra příslušného zaměření. Do MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, starší tří let. Do třídy MŠ se mohou přijímat děti mladší tří let, na základě vyjádření pediatra a děti zdravotně postižené, po projednání s odborným lékařem. Rozhodnout o přijetí může ředitelka i na dobu určitou se zkušební dobou tří měsíců a to v případě, není –li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.
4. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně.
5. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ pokud:
dítě bez omluvy nedochází do MŠ alespoň jeden měsíc
zástupce dítěte neuhradí opakovaně úplatu za vzdělání v daném či dohodnutém termínu
zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě nebyla úspěšná
v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.
6. Děti se do MŠ přijímají od 6.30 do 8.00. Ve výjimečných případech lze po dohodě přivést dítě později.
7. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ.
8. Za bezpečnost dítěte odpovídají pedagogičtí pracovníci od doby převzetí dítěte od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo pověřené osobě.
8.1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze , když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
b) pobyt dětí v přírodě
využívají se pouze známá bezpečná místa
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
c) sportovní činnosti a pohybové aktivity
před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
d) pracovní a výtvarné činnosti
při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené
8.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
9. Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte. Bez písemného pověření nevydají dítě nikomu jinému. Pokud bude pověření trvalého charakteru, bude to zaznamenáno v evidenčním listu dítěte, a platí na dobu neurčitou.
10. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
11. Dítě v mateřské škole potřebuje: plastový hrneček, celé náhradní oblečení, vhodné oblečení na zahradu, přezůvky, holínky, pláštěnku, pyžamo. Děti musí mít své věci označené, podepsané.
12. Při vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že rodiče se mohou s třídní učitelkou předem dohodnout na nejvhodnějším postupu.
13. Do mateřské školy patří jen dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zdraví ostatních dětí dítě s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.
14. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině,veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě přijímáme do MŠ na základě potvrzení od lékaře, které zaručí jeho plné zdraví.
15. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
16. Otázky týkající se stravování domlouvá rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné a školné vždy v určené dny v měsíci. Obvykle do 15. následujícího měsíce. Rodič je povinen si zjistit termíny k úhradě a ty bezpodmínečně dodržet. Výše stravného je obsažena v Provozním řádu školní jídelny. Odhlásit dítě z oběda lze do 7.30 .
17. Stížnosti, náměty k práci v MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.
18. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
19. Každá třída má svůj režim dne, který vychází ze školního režimu dne: spontánní a řízená činnost vychází z plánovaného tématu, který je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.
20. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte.
21. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu. Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem co se děje v MŠ.
22. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi.
23. Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis dle jejich zájmů různé osvětové aktivity k otázkám výchovy a vzdělání předškolních dětí, vedeme nástěnku a webové stránky pro rodiče, stejně tak školní e-mailové schránky, pořádáme společné akce. Rodiče mají kdykoli právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
Ve Sloupu v Čechách 25. 8. 2015Mgr. Michaela Suchardováředitelka školy