Úplata za MŠ

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
Čl. 2 Plátci
Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Vzdělávání ve třetím (posledním) ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. V souladu s novelou školského zákona č. 472/2011 Sb. rodiče dětí s odkladem školní docházky jsou od 1.1.2012 povinni platit školné v plné výši, tj. 400,-Kč/měsíc, pokud jejich děti během posledních 12ti měsíců využily možnost navštěvovat MŠ bezúplatně. Výjimkou jsou děti, kterým je poskytována speciální péče, tj. děti ve speciální třídě MŠ nebo děti integrované v běžných třídách.
Čl. 3 Výše úplaty
Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu:
(1) podle § 6 odst.2 pro celodenní provoz ve výši 400,-Kč
(2) pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je po vzájemné dohodě mezi ředitelkou a zákonnými zástupci omezena docházka na 4 hodiny denně z důvodu pobírání: a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo b) příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do pěstounské péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, ve výši 2/3 úplaty podle bodu 1)
(3) pro zákonného zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu s celodenním provozem nejvýše 5 dnů v měsíci, z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, ve výši 400,-Kč
(4) pro zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, ve výši 0,-Kč
(5) pro zákonného zástupce dítěte, které z důvodu nemoci nenavštěvovalo mateřskou školu ani jeden den v měsíci, ve výši 50% úplaty podle bodu 1)
(6) pro zákonného zástupce dítěte, které zahájí docházku později než k 1.9., za každý měsíc do nástupu dítěte, ve výši 50% úplaty podle bodu 1)
Čl. 4 Snížení úplaty v případě přerušení provozu
(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata podle čl. 3 této směrnice poměrně krátí. Částka na červenec a srpen činí 200,-Kč/měsíc.
(2) V případě přerušení provozu mateřské školy v prosinci ( o vánočních prázdninách) se základní výše úplaty poměrně sníží na 300,-Kč. Pokud dítě nebude docházet do mateřské školy ani jeden den v prosinci, bude úplata snížena o 50% této částky, tj. o 150,-Kč.
Čl. 5 Prokázání nároku na osvobození od úplaty
(1) Nárok na osvobození od úplaty vzniká v měsíci, kdy byla podaná žádost o osvobození, spolu s originálem rozhodnutí o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče. Žádost je nutné obnovovat každý rok. Čerpání soc.dávek doloží plátce 4x ročně výpisem od Úřadu práce pracovníkům pověřeným vybíráním úplaty.
(2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.
Čl. 6 Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do posledního kalendářního dne předchozího měsíce.
(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
(3) Ředitelka školy může na základě §35 odst.1 d) školského zákona č.561/2004 Sb., po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo ve stanoveném termínu nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
Čl. 7 Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách úplaty. Stanovení základní částky úplaty pro další školní roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, a to k 1. září nového školního roku.
(2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. 9. 2012.
Ve Sloupu v Čechách 30. 4. 2012Mgr. Michaela Suchardováředitelka školy