Pravidla
Omluvení
Kontakty
Broučci
Motýlci
Berušky

Řád MŠ


1. Provoz MŠ je od 6,30 do 16,00 (včetně provozu o prázdninách) 
2. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, nejméně na 5 týdnů,podle zájmu rodičů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem,dále pak zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ. A pokud to není možné, vydá zástupci dítěte potvrzení o přerušení nebo omezení provozu MŠ. 
3. Přijímací řízení do MŠ: 
Přijímací řízení dítěte do MŠ probíhá v měsíci květnu. Přesný termín je vždy vyvěšen na úřední desce, na webových stránkách školy měsíc předem. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy. O přijetí dítěte v případě, že kapacita MŠ je naplněna, rozhoduje zřizovatel - Obec Sloup v Čechách, upřednostňuje přijetí dětí předškolních. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření lékaře a speciálně pg. centra příslušného zaměření. Do MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, starší tří let. Do třídy MŠ se mohou přijímat děti mladší tří let, na základě vyjádření pediatra a děti zdravotně postižené, po projednání s odborným lékařem. Rozhodnout o přijetí může ředitelka i na dobu určitou se zkušební dobou tří měsíců a to v případě, není –li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ. 
4. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. 
5. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ pokud: 
dítě bez omluvy nedochází do MŠ alespoň jeden měsíc 
zástupce dítěte neuhradí opakovaně úplatu za vzdělání v daném či dohodnutém termínu 
zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě nebyla úspěšná 
v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 
Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. 
6. Děti se do MŠ přijímají od 6.30 do 8.00. Ve výjimečných případech lze po dohodě přivést dítě později. 
7. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ. 
8. Za bezpečnost dítěte odpovídají pedagogičtí pracovníci od doby převzetí dítěte od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo pověřené osobě. 
8.1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi. 
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady 
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích 
děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech 
skupina zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci 
skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky 
vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze , když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny 
při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč 
b) pobyt dětí v přírodě 
využívají se pouze známá bezpečná místa 
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) 
při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství 
c) sportovní činnosti a pohybové aktivity 
před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí 
d) pracovní a výtvarné činnosti 
při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené 
8.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy 
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízeních. 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 
9. Zákonní zástupci mohou písemně pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte. Bez písemného pověření nevydají dítě nikomu jinému. Pokud bude pověření trvalého charakteru, bude to zaznamenáno v evidenčním listu dítěte, a platí na dobu neurčitou. 
10. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 
11. Dítě v mateřské škole potřebuje: plastový hrneček, celé náhradní oblečení, vhodné oblečení na zahradu, přezůvky, holínky, pláštěnku, pyžamo. Děti musí mít své věci označené, podepsané. 
12. Při vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn. že rodiče se mohou s třídní učitelkou předem dohodnout na nejvhodnějším postupu. 
13. Do mateřské školy patří jen dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zdraví ostatních dětí dítě s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. 
14. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině,veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě přijímáme do MŠ na základě potvrzení od lékaře, které zaručí jeho plné zdraví. 
15. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. 
16. Otázky týkající se stravování domlouvá rodič s vedoucí školní jídelny. U ní také platí stravné a školné vždy v určené dny v měsíci. Obvykle do 15. následujícího měsíce. Rodič je povinen si zjistit termíny k úhradě a ty bezpodmínečně dodržet. Výše stravného je obsažena v Provozním řádu školní jídelny. Odhlásit dítě z oběda lze do 7.30 . 
17. Stížnosti, náměty k práci v MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. 
18. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. 
19. Každá třída má svůj režim dne, který vychází ze školního režimu dne: spontánní a řízená činnost vychází z plánovaného tématu, který je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí. 
20. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte. 
21. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu. Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem co se děje v MŠ. 
22. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi. 
23. Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis dle jejich zájmů různé osvětové aktivity k otázkám výchovy a vzdělání předškolních dětí, vedeme nástěnku a webové stránky pro rodiče, stejně tak školní e-mailové schránky, pořádáme společné akce. Rodiče mají kdykoli právo vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).

Školní řád


I. Obecná ustanovení 
1. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a žákyň (dále jen žáků), jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování, upravuje chování žáků, docházku do školy, zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem, ochranu zdraví a plnění dalších pravidel vnitřního režimu školy. Součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
2. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženskou a veškerou další netolerancí ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 
3. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický a morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí. 
4. Škola při vzdělávání a při poskytování školských služeb zohledňuje fyziologické potřeby žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, snaží se předcházet vzniku sociálně patologických jevů. 
5. Základní škola poskytuje základní vzdělání. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a ekologickou výchovu. 
6. Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola hrou". 
7. Program obsahuje vyučování povinným a volitelným předmětům, jež je pro žáky závazné. Vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro žáky dobrovolné. Po zápisu má žák povinnost docházky po dobu vždy celého pololetí. 
8. Podstatné údaje pro zákonné zástupce jsou uváděny v žákovských knížkách. Rodič dále uvádí aktuální telefonní spojení na zákonného zástupce žáka a údaj o zdravotní pojišťovně. 
9. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. 
10. Školní řád je projednán pedagogickou radou a schválen Školskou radou. Jsou s ním seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. 

II. Základní práva a povinnosti osob účastných na vyučování 
A. Práva žáků 
1. Žák má právo na to, aby byl ve škole uznáván jako osobnost. Je chráněn před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým i psychickým násilím, před sociálně patologickými jevy. 
2. Žák má právo na vzdělávání a školské služby. Má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání. 
3. Ve škole je respektováno kulturní prostředí, z něhož žák pochází. 
4. Žák má právo na ochranu rodinných, zdravotních a jiných údajů, týkajících se jeho osoby. 
5. Žák má právo na vyjádření svého názoru. V kritice se respektuje důstojnost kritizovaného a také jeho právo se vyjádřit. 
6. Žáci mají možnost vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky. Mohou předkládat náměty ke zlepšení práce školy. 
7. Pokud se žák ocitne v nějaké obtížné situaci, má právo na poradenskou pomoc školy. 

B. Povinnosti žáků 1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Dbát na to, aby byli řádně připraveni na vyučování. Žáci jsou povinni mít na vyučování žákovskou knížku řádně vedenou a opatřenou slušným obalem, primárně je používána elektronická žákovská knížka. Aktivně se účastní vyučování a nenarušují je. Plní pokyny učitelů a pracovníků školy. Nikdy nešíří pomluvy. 
2. Žáci jsou povinni chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržovat zásady kulturního chování, dodržovat hygienické zásady, chovat se ohleduplně, dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Jsou slušní ke všem spolužákům, pracovníkům školy i návštěvníkům školy. Hrubý slovní nebo fyzický útok, projevy šikany i kyberšikany vůči pracovníkovi školy nebo spolužákovi jsou považovány za závažné porušení školního řádu. 
3. Pokud žák přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky, jedná se o závažné porušení školního řádu. 
4. Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz (např. zbraně, včetně nožů a bojových pomůcek, pyrotechniku, atd.) a rovněž tyto věci používat 
5. Žákům je zakázáno ve všech prostorách školy a při všech akcích pořádaných školou kouření, pití alkoholu, užívání návykových a zdraví škodlivých látek a jejich nošení do školy, distribuce, přechovávání a propagace. 
6. Žákům je zakázáno do školy a na akce organizované školou nošení věcí ohrožujících mravnost a jejich propagace. 
7. Žákům je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s elektroinstalací, s elektrickými spotřebiči bez dozoru pedagogického pracovníka. Při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 
8. Porušení zákazů uvedených v bodech 4. až 7. je považováno za závažné porušení školního řádu. 
9. Žáci nenosí do školy cenné věci a takové, které nesouvisí s výukou (např. přehrávače MP3). Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Žákům není povoleno v celém prostoru školy a při všech akcích pořádaných školou pořizovat jakýkoli záznam na mobilní telefon, či jinou záznamovou techniku bez povolení vyučujícího. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za závažné porušení školního řádu. Pokud žák daná ustanovení poruší (jedná se o závažné porušení šk. řádu), má vyučující právo mobilní telefon odebrat, uložit do školního trezoru a poté předat zák. zástupci. 
10. V odborných pracovnách, tělocvičnách a cvičné kuchyni se žáci řídí příslušnými řády. 
11. Žáci udržují ve třídách, odborných pracovnách, v budově školy i v jejím okolí čistotu a pořádek. Pečují o zařízení školy, s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami zachází šetrně a nepoškozují je. Nepoškozují majetek spolužáků. Při škodě způsobené úmyslně nebo nedbalostí jsou žáci povinni prostřednictvím zákonného zástupce zajistit opravu, případně finanční úhradu. Žáci šetří vodou a elektrickým proudem. 
12. Po dobu vyučování ani o přestávce neopouštějí žáci školní budovu. Porušení zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu. 
13. Každý úraz, nevolnost nebo vznik škody žák nebo svědek ihned oznamuje dozírajícímu nebo třídnímu učiteli. Lékárnička je umístěna u hospodářky školy. 
14. Žáci se při účasti na akcích pořádaných mimo školu (např. exkurze, výlet, škola v přírodě, lyžařský výcvik, výuka plavání, apod.) řídí předpisy a pokyny vydanými pro dané akce. Svévolný odchod z akce je považován za závažné porušení školního řádu 
15. Při závažném porušení školního řádu (např. neomluvená absence, šikana, užití návyk. látek apod.) jsou o tom informováni nejen zák. zást. žáka, ale i OSPOD a Policie ČR. 
C. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
1. Zák. zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka a na poradenskou pomoc školy. Informace škola poskytuje prostřednictvím sdělení v elektronických žákovských knížkách, třídních schůzek, event. indiv. konzultací nebo jinou formou, na které se vedení školy a zák. zástupce žáka domluví. 
2. Zák. zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se podstatných záležitostí vzdělávání a jeho vyjádření je věnována pozornost. 
3. Zák. zástupce žáka má právo volit a být volen do Školské rady. 
4. Zák. zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy. V případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou a včasnou omluvu v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 
5. Zák. zástupce žáka je povinen na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 
6. Zák. zástupce žáka je povinen oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 a 3 zákona č.561/2004Sb.(školský zákon) a další údaje (např. zdravotní obtíže) , které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (především adresa, telefon). 
D. Práva a povinnosti pracovníků školy 
1. Pracovník školy má právo na slušné jednání ze strany vedení školy, žáků školy i zákonných zástupců. Hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení školního řádu. 
2. Učitel má právo na pozornost žáků při vedení pedagogické činnosti. 
3. Pracovník školy má právo obrátit se svými problémy na ředitelku školy nebo její zástupkyni. 
4. Povinnosti pracovníků školy jsou stanoveny pracovním řádem a organizačním řádem školy. 
5. Každý z pracovníků školy je svým jednáním a chováním příkladem žákům. 
6. Učitelé mají přehled o žácích, které učí. Dbají na dodržování práv žáků a rovněž na plnění povinností žáků. Poskytnou žákům pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. 
7. Učitelé dbají na trvalou vysokou profesionalitu své práce. 
III. Provoz a vnitřní režim školy 
1. Organizace vyučování se řídí rozvrhem hodin. Vstup do školní budovy je umožněn od 7,30 h, vyučování začíná v 8,00 h, jedna vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky jsou desetiminutové (přestávka po 3. vyuč. hodině trvá 20 minut) 2. Provoz školní družiny je s výjimkou školních prázdnin od 6,30 do 7,30 h v prostorách MŠ a od 11,45 do 16,00 h v prostorách ŠD. 
3. Žák přichází do školy čistě a vhodně oblečen. V šatně se přezuje do domácí obuvi a odloží svrchní oděv. Pro šatnu platí zvláštní režim. Do prostoru šaten žáci v době vyučování vstupují pouze ze závažných důvodů a se souhlasem třídního učitele. 
4. Přestávky tráví žáci v učebně nebo na přilehlé chodbě. Při změně učebny se žáci přemisťují před začátkem vyuč. hodiny podle pokynů učitele. Během přestávek musí být velká okna ve třídách zamknutá. 
5. Do tělocvičen vstupují žáci ve zvláštní obuvi. 
6. O nepřítomnosti žáka ve škole ze zdravotních důvodů musí být třídní učitel informován nejpozději do 2 dnů (prostřednictvím školních elektronických služeb, případně telefonicky, písemně nebo školním emailem). Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. Pokud zák. zástupci potřebují uvolnění žáka v průběhu vyučování, včetně odpoledního, elektronicky či písemně o to předem požádají třídního učitele. V případě nečekané události zák. zástupce informuje telefonicky nebo elektronickou službou či emailem tř. učitele o nepřítomnosti žáka na odpoledním vyučování před jeho zahájením. Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. 
7. Žáky uvolňuje z důvodů předem známých zákonným zástupcům na dobu do 2 dnů třídní učitel, na více dnů ředitelka školy. Děje se tak na základě předem podané písemné žádosti zákonných zástupců. Ve výjimečných případech lze nepřítomnost žáka oznámit elektronickou službou, či telefonicky v kanceláři školy nebo školním emailem tř. učiteli v první den uvolnění. Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. Žák je povinen si zameškané učivo doplnit. 
8. Každá nepřítomnost žáka ve škole je omlouvána zákonným zástupcem prostřednictvím elektronické služby k tomu určené a je tak proveden zápis v elektronické žákovské knížce. Omluvenka je učiněna v den návratu žáka do školy (nejpozději do 3 dnů). Pokud se tak nestane, jsou hodiny pokládány za neomluvené. 
9. Škola odpovídá za žáky po dobu danou vyučováním. V době mimo vyučování se žáci nezdržují v prostoru školní budovy ani v prostoru areálu školy. 10. Ředitelka školy uvolní žáka z předmětu tělesná výchova na základě písemné žádosti zák. zástupce a na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 
11. Přístup ke školní síti, ke školním elektronickým službám a k Internetu je možný pouze k účelům souvisejícím s výukou. Použití jiných, než školních zařízení, je v rámci školní sítě zakázáno, vyjma případů stanovených vyučujícím ve vybraných hodinách. Přístup ke školní síti a školním elektronickým službám je monitorován, nepovolené aktivity jsou považovány za porušení školního řádu.
12. Ve škole (případně z domova) je v rámci výuky používán i elektronický výukový systém, který je využíván k výuce a vzájemné spolupráci na úkolech. O způsobu využití rozhoduje vyučující.
13. Klasifikace žáka probíhá přednostně v tomto elektronickém výukovém systému (Elektronická žákovská knížka, Elektronická učebna), žák i rodič má přehled o veškerém hodnocení on-line. O případném vedení jiného typu evidence na žádost zákonného zástupce rozhoduje vyučující.
14. Zákonný zástupce sleduje dění na webových stránkách školy, zprávy ve školní e-mailové schránce a zejména v přiměřených intervalech (nebo na vyzvání zástupce školy) potvrzuje seznámení s obsahem elektronické žákovské knížky prostřednictvím k tomu určené služby.
15. Všechny elektronické služby (jako např. Omluvenky, Odhlašování stravování, Elektronická žákovská knížka, Elektronická učebna, Školní e-mailová schránka, Školní kalendář, různé Přihlášky, Třídní fondy) jsou dostupné prostřednictvím webových stránek školy www.zsamssloup.cz Žáci i rodiče využívají tyto služby přednostně před ostatními druhy komunikace, a to z důvodu evidence a bezpečnosti, není-li s vyučujícím dohodnuto jinak. 
16. O způsobu využití služeb žákem rozhoduje vyučující v závislosti na potřebách a přiměřeně ke schopnostem žáka.
17. Webové stránky školy obsahují souhrnně všechny důležité provozní informace a kalendář akcí školy. Vyučující může provozovat i vlastní webové stránky s detailnějšími informacemi o jím vyučovaných předmětech či jím pořádaných akcích.
18. Přístup do všech interních elektronických systémů školy je zřízen každému žákovi zvlášť, jeho zákonným zástupcům jako společný sdílený přístup pro všechny zákonné zástupce, není-li vyžádáno jinak. 
19. Přístupové údaje slouží taktéž pro přístup ke školním e-mailovým schránkám. Elektronická komunikace uvnitř školy mezi žáky navzájem, mezi školou a žáky, mezi školou a rodiči a opačně je vedena výhradně prostřednictvím těchto školních e-mailových schránek.
20. Přístupové údaje jsou přiděleny prostřednictvím vyučujícího na první třídní schůzce ve školním roce, nebyly-li již přiděleny v minulém školním roce.
21. Za bezpečné používání služeb a přístupových údajů (zejména uchovávání hesla, nesdělování hesla nikomu jinému, používání hesla pouze oprávněnými uživateli, nezaměňování přihlášení žáka se zákonným zástupcem, odhlašování při opuštění služeb …) je zodpovědný žák a jeho zákonný zástupce, každý adekvátně k jemu přidělené úrovni přístupu do systému.
22. V případě podezření ze zneužití hesla, v případě jeho zapomenutí a podobně, stejně tak jako v případě oznámení nefunkčnosti služeb, či v případě potřeby detailního vysvětlení fungování služeb je žák/zákonný zástupce povinen neprodleně kontaktovat vyučujícího nebo ve výjimečných případech přímo správce sítě, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Správce sítě provádí on-line pouze blokaci přístupových údajů. Nastavení nových přihlašovacích údajů probíhá po ověření totožnosti žadatele vyučujícím.
IV. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
1. Jsou zakázány projevy šikanování, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, projevy kyberšikany a jakékoliv další jednání, které může způsobit psychickou nebo fyzickou újmu. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu. 
2. Při výskytu takového jednání nebo při výskytu vandalismu jsou žáci povinni informovat třídního učitele nebo vedení školy. 
3. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod nebo k rasové nesnášenlivosti. 
4. Žákům je zakázáno hrát o peníze nebo cenné věci. 
5. Žák má právo žádat vedení školy o řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy. 
V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydává výpis z vysvědčení. 
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
3. V pátém ročníku se vydá výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na víceletém gymnáziu. 
4. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání jsou vymezena Pravidly pro hodnocení žáků (Klasifikační řád), který je přílohou tohoto Školního řádu. 
5. Při porušení jednotlivých ustanovení tohoto Školního řádu se postupuje podle Pravidel pro hodnocení žáků ZŠ a MŠ Sloup v Čechách přijetím výchovných opatření.

Úplata za MŠ

Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách,
příspěvková organizaceNám. T. G. Masaryka 81, 47152 Sloup v Čechách
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Sloup v Č., příspěvková organizace podle § 123ods.4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jinémvzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Vyhlášky č. 280/2016 Sb. V platném znění,kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějšíchpředpisů,  vydává :SMĚRNICI KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Čl. 1Úvodní ustanoveníTato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen„úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti  úplaty. Čl. 2PlátciÚplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Vzdělávání ve třetím (posledním)ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.Čl. 3Výše úplatyŘeditelka mateřské školy stanovila od 1.1.2023 úplatu:(1) podle § 6 odst.2 pro celodenní provoz ve výši………........………..………...…...500,-Kč(2)   pro zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba,  která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tutoskutečnost prokáže ředitelce školy,ve výši…………………......................................................…............……………….….0,-Kč(3) pro zákonného zástupce dítěte, které z důvodu nemoci nenavštěvovalo mateřskou školuani jeden den v měsíci,ve výši………………...................................................50%  úplaty podle bodu 1), tj. 250,-Kč(4) pro zákonného zástupce dítěte, které zahájí docházku později než k 1.9., za každý měsícdo nástupu dítěte,ve výši……….……………......................................…..50% úplaty podle bodu 1), tj. 250,-Kč
Čl. 4Snížení úplaty v případě přerušení provozu(1) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata podle čl. 3této směrnice poměrně krátí. Částka na červenec a srpen činí  250,-Kč/měsíc.Čl. 5Prokázání nároku na osvobození od úplaty(1) Nárok na osvobození od úplaty vzniká v měsíci, kdy byla podaná žádost o osvobození,spolu s originálem rozhodnutí o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávkypěstounské péče. Žádost je nutné obnovovat každý rok. Čerpání soc.dávek doloží plátce 4xročně výpisem od Úřadu práce pracovníkům pověřeným vybíráním úplaty.(2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok naosvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.Čl. 6Podmínky splatnosti úplaty(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do posledního kalendářního dne předchozíhoměsíce.(2) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.(3) Ředitelka školy může na základě §35 odst.1 d) školského zákona č.561/2004 Sb., popředchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout oukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu zapředškolní vzdělávání nebo ve stanoveném termínu nedohodne s ředitelkou jiný termínúhrady.Čl. 7Přechodná a závěrečná ustanovení(1) Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách úplaty.Stanovení základní částky úplaty pro další školní roky bude řešeno formou dodatku tétosměrnice, a to k 1. září nového školního roku.(2) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1.1. 2023.Ve Sloupu v Čechách 30.12.2022 MichaelaSuchardováředitelka školy

Pravidla pro přijímání do MŠ


I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 
II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. 
Kritérium (Bodové ohodnocení)     Trvalý pobyt v obci * (3)    Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 3 roky (1)     Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 4 roky (2)    Věk dítěte k 1. 9. nového školního roku ** 5 let (3)    ZŠ a MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (2)     Celodenní docházka po celý měsíc (3)    Polodenní docházka po celý měsíc (2)    5-ti denní docházka v měsíci (1)     Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (3) 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 
III. V případě rovnosti bodů rozhoduje měsíc narození dítěte, přednost dostane dítě starší.