Řád školní jídelny


Základní ustanovení
Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o školním stravování) a dalšími hygienickými předpisy.
Při přijetí dítěte do mateřské školy vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování.
Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy.
Z hygienických důvodů není možné individuální donášení svačin z domova.
Jídla podávaná v rámci školního stravování strávníci konzumují ve školní jídelně.
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu (pouze cena potravin) ve smyslu vyhlášky o školním stravování.
Pitný režim je zajišťován po celý den.
Školní stravování se řídí výživovými normami.
Poplatky a kategorie strávníků
Děti MŠ celodenně 3-6 let
Přesnídávka, oběd, svačina 33,-Děti MŠ polodenně 3-6 let Přesnídávka, oběd 26,-
Děti MŠ celodenně 7-10 let
Přesnídávka, oběd, svačina 36,-Děti MŠ polodenně 7-10 let Přesnídávka, oběd 29,-
Žáci ZŠ 7-10 let
Oběd 24,-
Žáci ZŠ 11-14 let
Oběd 26,-
Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni podle věku na celý školní rok. Strávníci MŠ, kteří budou mít odklad nebo dosáhnou věku 7 let v aktuálním školním roce (od 1.9. do 31.8.), budou zařazeni do skupiny strávníků 7-10 let na celý školní rok a budou platit sazbu za stravné této skupiny.
Odhlašování stravného
Zákonný zástupce je povinen v době nepřítomnosti odhlásit dítě ze stravování nejpozději do 8.00 hodin.
Pokud dítě z důvodů nepředvídané nemoci nelze včas odhlásit, mohou rodiče stravu v 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů. Další dny nemoci se může stravovat pouze za plnou cenu - je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny.
Výdej strávníkům v MŠ
přesnídávka 8.30 - 9.00oběd 11.30 -12.00 svačina 14.15 -14.45
Výdej strávníkům v ZŠ
oběd 12.00 -13.00
Výdej do jídlonosičů
oběd 11.15 -12.00
Placení stravného
Stravné se platí hotově vždy první dvě středy v aktuálním měsíci od 7.00 do 11.00 hod a od 13.00 do 15.00 hod u vedoucí stravování nebo bankovním převodem na účet školy č. 27-1527824 / 0600. Platbu převodem na účet školy je nutné předem nahlásit vedoucí stravování, kde dostanete variabilní symbol pro úhradu stravného.
Termín úhrady je vždy od 1. do 10. dne v měsíci. Stravné se platí na aktuální měsíc s odečtem omluvených dnů z minulého měsíce.
Pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou ZŠ a MŠ nebo vedoucí stravování jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte nebo o ukončení stravování
Připomínky ke stravování, dotazy, případně problémy je nutné řešit neprodleně přímo s vedoucí stravování.
Jídelníček je vyvěšen v šatnách ZŠ a MŠ, u výdejového okénka a na webu školy.
Provoz jídelny
Dohled nad strávníky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy dle rozvrhu. Rozvrh je vyvěšen v jídelně. Dohlížejícím pedagogům předává strávníky vyučující učitel.
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), nahlásí toto strávník dohlížejícímu pedagogovi a ten učiní nutná opatření Dojde-li k úrazu, nevolnosti, či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, dohlížející pedagog poskytne strávníkovi první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy.
Při vstupu do jídelny musí být strávníci přezutí, důkladně si umyjí ruce, odloží žvýkačky a spořádaně se seřadí u výdejového okénka.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga a vedoucí kuchařky. Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
Strávníci jsou povinni se chovat v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování po skončení jídla odnese strávník upotřebené talíře a příbory k určenému místu a příbor odkládá do určené nádoby strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci pouze v jídelně.
Ochrana majetku školy
Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí strávník z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit v plné výši .
Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí stravování.
Vydáním tohoto provozního řádu ŠJ se ruší platnost řádu ŠJ ze dne 21. 3. 2012
Řád ŠJ schválila školská rada.
Ve Sloupu v Čechách 23. 10. 2014