Pravidla
Kontakty
Jídelní lístek
Platby

Řád školní jídelny

1. Základní ustanovení

Provozní řád je stanoven na základě: zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.


2. Kategorie strávníků

Věková skupina Rozpětí dle vyhlášky Naše cena

Děti MŠ celodenně 3-6 let

33,- 52,- 45,-

Děti MŠ polodenně 3-6 let

25,- 41,- 35,-

Děti MŠ celodenně 7-10 let

37,- 66,- 46,-

Děti MŠ polodenně 7-10 let

29,- 54,- 36,-

Žáci ZŠ 7-10 let

20,-  39,- 32,-

Žáci ZŠ 11-14 let

23,- 41,- 35,-


Podle vyhlášky jsou strávníci zařazeni podle věku na celý školní rok. Strávníci MŠ, kteří budou mít odklad nebo dosáhnou věku 7 let do konce školního roku (konec šk.r. 31.8.),budou zařazeni do skupiny strávníků 7-10 let na celý školní rok a budou platit sazbu za stravné této skupiny.


3. Odhlašování stravného

stravné se odhlašuje do 8.00 hodin ráno přímo vedoucí stravování osobně, na stránkách školy nebo na telefonní číslo: 607680526. Pokud rodič strávníka neomluví, stravné se započítá. Strávník má právo první den nepřítomnosti, pokud rodič nestihne odhlásit stravné, odebrat oběd do jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hodin. Žádáme o dodržení doby výdeje, protože jídlo, které si rodič nevyzvedne, se rozdá dětem u oběda.  Pokud si rodič dítě v MŠ vyzvedne po obědě, svačinu si musí odhlásit.


Výdej strávníkům v MŠ: 

přesnídávka       08.30-09.00

oběd                 11.30-12.00  

svačina              14.15-14.45


Výdej strávníkům v ZŠ : 

oběd            12.00-13.00

 

4.Placení stravného: 

stravné se platí hotově u vedoucí stravování nebo převodem na účet školy č.27-1527824 / 0600. Variabilní symbol k platbě převodem si vyzvedněte u vedoucí stravování. Termín úhrady je do 10. dne v měsíci. Stravné se bude platit na ten měsíc, který právě probíhá s odečtem omluvených dnů z předminulého měsíce. Veškeré změny nahlaste co nejdříve vedoucí stravování.

 

Rodiče dítěte jsou povinni: 

- odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování.

- dodržovat provozní řád ŠJ při ZŠ a MŠ Sloup v Čechách


Jídelníček je vyvěšen v šatnách ZŠ a MŠ, u výdejového okénka a na webu školy: www.zsamssloup.cz

 

5. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.15 do 13.00. Školní jídelna připravuje stravu strávníkům v době jejich pobytu ve škole. Pokud onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Další dny nemoci se může stravovat pouze za plnou cenu – je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 

6. Dohled nad strávníky ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy dle rozvrhu. Rozvrh je vyvěšen v jídelně. Dohledu předává žáky vyučující. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. Dojde-li k úrazu, nevolnosti, či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žákovi první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

 

7. Při vstupu do jídelny musí být strávníci přezutí, důkladně si umyjí ruce, odloží žvýkačky a spořádaně se seřadí u výdejového okénka. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě. Strávníci mají zakázáno vynášet jídlo a nádobí z jídelny. Po skončení jídla odnese strávník upotřebené talíře a příbory k určenému místu a příbor odkládá do určené nádoby.

 

8. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny -jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

 

Ochrana majetku školy

1.Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.

2.Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

3.Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí strávník z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit v plné výši .

 

Závěrečná ustanovení

1.  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí stravování

2.      Vydáním tohoto provozního řádu ŠJ se ruší platnost řádu ŠJ ze dne 1. 6. 2019


Řád ŠJ schválila školská rada dne 29. 8. 2022

Ve Sloupu v Čechách 31. 8. 2022