Řád školní družiny

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí Školního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠKOLNÍ DRUŽINY (dále ŠD), je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.
Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
BOZP
Pro činnost ŠD platí stejná směrnice o BOZP jako pro celou školu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,...), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
Podrobný řád ŠD je vystaven na viditelném místě v ŠD a jsou s ním seznámeni i rodiče. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídá vychovatelka. Při ranním provozu odvádí děti z družiny do školy v době, kdy jsou již zajištěny dozory. Po ukončení vyučování přivádí děti do školní družiny vyučující, který odpovídá za bezpečnost a zdraví dětí až do předání dětí vychovatelce. Děti, které odcházejí ze ŠD, jsou poučeny o bezpečném chování.
Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
1) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, deníček ŠD 2) přehled výchovně vzdělávací práce 3) docházkový sešit 4) celoroční plán činnosti.
Řád školní družiny
Provoz ŠD je v pondělí až pátek a je časově vymezen takto:
ranní družina 6:30 – 7:30provoz po vyučování 11:45 – 16:00
Rodiče přihlašují a odhlašují děti do ŠD vedoucí vychovatelce elektronickou/písemnou formou. Doba přítomnosti dítěte ve ŠD je dána přáním rodičů a je pro žáka závazná. Rodiče ale musí respektovat provozní dobu ŠD.
Rodiče s vychovatelkou domluví a elektronickou/písemnou formou potvrdí dobu odchodu a způsob vyzvedávání dítěte. Případnou změnu oznámí vychovatelce osobně nebo písemnou formou. Bez dovolení vychovatelky nesmí žáci opustit areál ŠD.
Žáky zapsané do ŠD předává příslušný vyučující vychovatelce po skončení vyučování. V době před předáním odpovídá za jejich bezpečnost a zdraví předávající učitel(ka).
Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá vychovatelka.
Pitný režim po dobu přítomnosti žáka ve ŠD bude zajištěn takto: - žáci budou používat přinesené pití - žáci mohou používat k pití vodu z vodovodu, který je k dispozici.
Žáci navštěvující ŠD mohou v rámci programu stanoveného plánem výchovně vzdělávací činnosti využívat tělocvičnu.
V případě nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu bude dítě ve ŠD do konce provozu. Po této době bude vychovatelka kontaktovat rodiče telefonicky. V žádném případě nebude dítěti dovolen samostatný odchod domů.
Dočasné umístění nepřihlášených žáků je možné za následujících podmínek: - na základě písemného souhlasu rodičů - oddělení bude doplněno pouze do předepsaného počtu žáků - pouze v situacích, které určí ředitel školy
V případě potřeby je možné osobní jednání rodičů s vychovatelkou.
S inventářem her, pomůckami a ostatním zařízením musí žák zacházet tak, aby nedošlo k poškození. Po skončení činnosti žák zapůjčené hry a ostatní pomůcky vrátí a urovná na vyhrazené místo.
Případný úraz nebo nevolnost hlásí žáci vychovatelce.
Cenné věci si mohou žáci v průběhu pobytu ve ŠD uložit u vychovatelky. Jinak škola za případnou ztrátu nepřebírá odpovědnost.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka z ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným způsobem porušuje kázeň, pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD.
Řád ŠD schválila pedagogická rada 28. 8. 2008 a školská rada 3. 12. 2008
Ve Sloupu v Čechách 1. 9. 2008