Historie a současnost školy

Po skončení 1. světové války byly podle zákona ze dne 3. 4. 1919 č. 189 Sb. zřizovány menšinové školy. Zákon se vztahoval na školy národní a mateřské zřízené pro národnostní menšiny. Veřejné obecní školy mohly být zřizovány v každé obci, ve které podle tříletého průměru bylo nejméně 40 dětí.
Z těchto důvodů byla zřízena školní rada jako úřad veřejný, která spravovala místní školní fond, pečovala o pozemky školy, vedla inventář, zajišťovala školní potřeby, sestavovala rozpočet školy, vyhotovovala výroční zprávy, vedla školní matriku, rozhodovala o přijetí žáků a dohlížela na docházku dětí.
V roce 1923 při volbách do obecního zastupitelstva obdrželi Češi ve Sloupu jeden mandát, kterým byla v obecním zastupitelstvu zastoupena česká menšina. Tento mandát získal strážmistr Janoušek, který později podal na Ministerstvo školství a národní osvěty žádost na zřízení české školy. Ministerstvo školství této žádosti vyhovělo výnosem č. j. 99136.
Nařízením inspektorátu českých státních škol v Liberci (č. 4727/24) ze dne 5. 9. 1924 byla ve Sloupu podle zákona 189/1919 Sb. zřízena česká obecní škola. Tato škola byla umístěna v jedné třídě v budově německé školy č. p. 81.
V prvních měsících neměla česká škola žádné učebnice, knihy ani pomůcky. Bylo přijato 19 dětí, které většinou neuměly česky a pocházely ze smíšených rodin. V roce 1925 zřídila škola pro děti jazykový kurz. Ve školním roce 1927/28 bylo působením agitace učitelů německé školy zapsáno 9 žáků. V polovině 30. let počet dětí stoupl na 23.
Školní rok 1938/39 byl zahájen, ale ředitel školy v rámci mobilizace narukoval a škola byla uzavřena. Zařízení a pomůcky převzala německá škola. Tím státní obecná škola s vyučovacím jazykem československým ukončila svou činnost.
Historie české školy ve Sloupu po roce 1945 je svým způsobem typická pro učitelské začátky budování v osvobozeném pohraničí. Do učitelské služby se přihlásil třicetiletý učitel Jaroslav Kout a jeho dobrovolně následovali další. S českými rodinami připravili školu k zahájení. 13. 6. 1945 byl proveden zápis dětí do školy. 18. 6. 1945 bylo zahájeno vyučování. 19. 7. 1945 skončil školní rok.
V září 1945 měla škola celkem 49 žáků ve dvou třídách.
Škola se stala střediskem pro organizovanou tělovýchovnou činnost s ostatními malotřídními školami. Spolupracovala s místním Sokolem a sportovním klubem. Kladně byla oceňována i činnost divadelních ochotníků organizovaná učitelským sborem.
Ve školním roce 1948/49 vzrostla škola na trojtřídku, ve školním roce 1954/55 na čtyřtřídku a od školního roku 1955/56 byla úplnou pětitřídní školou prvního stupně. Při snížení počtu žáků se zmenšoval i počet tříd na čtyřtřídku a od školního roku 1967/68 na trojtřídku.
Sloup získával charakter rekreačního místa se stálými zařízeními. Sloupští učitelé vypomáhali též škole v Radvanci a Pihelu. V roce 1964 byla zrušena škola v Radvanci, děti byly přiřazeny do sloupské školy.
Zřizovatelem školy je obec Sloup v Čechách.
V roce 1991 došlo ke sloučení mateřské a základní školy. Od roku 1993 škola působí jako samostatná příspěvková organizace.
Do školy dojíždí děti i z okolních obcí - Radvance, Janova, Pihelu, Svojkova a Lindavy - a také z města Nový Bor či Česká Lípa.
Podmínky pro výuku i výchovu umožňují individuální přístup k jednotlivým žákům. O kvalitě vzdělávání svědčí úspěšná integrace žáků na vyšších stupních škol.
V obci škola pravidelně pořádá nebo se podílí na organizaci kulturních a společenských akcí - oslavy Mikuláše, vánoční koncerty, dětské karnevaly, plesy školy, besídky pro rodiče, vítání občánků v obci, dny dětí, školy v přírodě, vystoupení dětí při zahájení letní činnosti místního Lesního divadla ...
Ředitelé školy od minulosti po současnost
do roku 1950 Jaroslav Koutdo roku 1951 Josef Kluzákdo roku 1952 Břetislav Polákdo roku 1954 Jaroslav Sezimado roku 1956 Václav Rückldo roku 1957 Jana Mužíčkovádo roku 1959 Břetislav Polákdo roku 1964 Jana Cinádrovádo roku 1966 Břetislav Polákdo roku 1972 Miloš Vlkdo roku 1989 Dagmar Kouklíkovádo roku 1993 Ivo Čermákdo roku 2008 Alena Muchovásoučasnost Michaela Suchardová
Děkujeme paní Mgr. Aleně Muchové, emeritní ředitelce školy, za zpracování historických materiálů.