Informace k provozu školy v souvislosti s COVID-19

27. 11. 2020

Návrat do školy


30. 11. 2020 se vrátí do školy zbytek 1. stupně. Rozvrh hodin se vrátí do stavu před uzavřením škol. Opět bude otevřena ranní i odpolední družina. Těšíme se na vás.
Michaela Suchardová

6. 11. 2020

Mateřská škola


Od pondělí 9.11. MŠ otevřena s omezeným provozem v jednotlivých odděleních. Naší snahou je předcházet nákaze a zajistit péči o děti. Děkujeme za pochopení.
Kolektiv MŠ

4. 11. 2020

Mateřská škola


Od čtvrtka 5.11. bude MŠ otevřena . Zatím nemáme žádné výsledky testovaných a proto bude otevřeno pouze pro děti, které nebyly ve školce od 19.10.- 30.10. 2020. Z tohoto důvodu také nevíme jestli zajistíme teplý oběd pro děti. Pokud máte nějaké další dotazy volejte p.učitelkám.
Jaroslava Valtová

1. 11. 2020

Uzavření mateřské školy


Od pondělí 2. 11. 2020 do středy 4. 11. 2020 bude uzavřena MŠ z důvodu pozitivně potvrzených případů v kolektivu MŠ. Podle výsledků dalších testovaných se rozhodne o dalším provozu. Děkujeme za pochopení, o dalším průběhu budete informováni na webu nebo telefonicky.
Jaroslava Valtová

13. 10. 2020

Uzavření základní školy


Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se od 14. 10. 2020 uzavírá Základní škola. Výuka bude probíhat on - line podle rozvrhů jednotlivých tříd. Platné znění nároku na ošetřovné není ještě schváleno. Viz příloha. Mateřská škola je nadále v provozu.
Michaela Suchardová

12. 10. 2020

Informace k výuce v dalších dnech


Vzhledem k započetí (buď doplňkové či pravděpodobně následně i povinné) videovýuky v dalších dnech prosím prověřte, zda umíte pracovat se školními službami (resp. zda vaše děti znají postup a přihlašovací údaje). Aktivity a způsob jejich obsluhy budou obdobné, jako v jarních měsících školního roku 2019/2020.
Správce služeb

9. 10. 2020

Informace k výuce v dalších dnech


Informace týkající se konkrétní výuky jednotlivých tříd budou publikovány na stránky příslušných tříd, do jejich rozvrhů a pod. Na této stránce naleznete obecné informace týkající se školy.
Správce služeb

11. 10. 2020

Opatření MŠMT k 26. a 27. 10. 2020


Dny 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny jako dny volna.
Správce služeb

9. 10. 2020

Nová opatření vlády ČR


Od pondělí 12. 10. 2020 se provoz ZŠ a MŠ NEMĚNÍ. Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu. Při HV děti sledují hudební videa, hrají na rytmické hudební nástroje nebo na tělo, poznávají hudební nauku.
Michaela Suchardová

22. 9. 2020

Pátek 25. 9. 2020 - provoz školy


Naše škola se v pátek 25. 9. 2020 neuzavírá.
Vedení školy

31. 8. 2020

Jak budeme fungovat v novém školním roce?


Informace obdržíte na první třídní schůzce 2. září od 16 hodin (ZŠ) a 7. září (MŠ), vaše děti pak již 1. září.
Správce služeb

15. 6. 2020

Prázdninový provoz ŠD


O letních prázdninách bude pro děti otevřena ŠD.
Podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání vykonává školní družina činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání) a ředitelského volna (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školského zákona).
V době mimo vyučování (školní prázdniny, ředitelské volno) nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, § 117 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 školského zákona).
Školní družina bude otevřena v době letních prázdnin v tomto termínu:
1. – 3. 7. 7. – 10. 7.17. – 21. 824. – 28. 8.31. 8.
Michaela Suchardová

15. 6. 2020

Prázdninový provoz MŠ


O letních prázdninách bude MŠ otevřena.
Přerušení provozu v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu se řídí a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění:
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole.
V letošním roce bude prázdninový provoz v mateřské škole přerušen od 20. 7. do 7. 8. 2020
Provoz mateřské škole v letním období probíhá ve specifickém režimu ze tří hlavních důvodů:
- je nutné zajistit čerpání řádné dovolené dle zákoníku práce pedagogických (40 dní) i nepedagogických pracovníků (25 dní)- dále probíhají v mateřských školách během léta investiční akce a opravy, které nelze provádět v průběhu školního roku- současně je letní období vyhrazeno pro provádění údržby a sanitace v prostorách podléhajících hygienickým požadavkům dle zákona, např. ve školní kuchyni.
Zákonní zástupci přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole v termínu, který stanoví ředitel školy.
Z výše uvedených důvodů proto prosíme, pečlivě zvažte umístění svého dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu.
Michaela Suchardová

21. 5. 2020

Organizace výuky po otevření školy


Pokud je vaše dítě z nějakého důvodu (nadpočetnost, návštěva družiny a pod.) zařazeno do jiné skupiny dětí a fyzicky nebude sedět se svými spolužáky ve třídě, předmět bude mít shodný se svou "domovskou" třídou (bude mu zadána práce příslušnou vyučující, nebo bude vyučován on-line a pod.), neurčí-li vyučující skupiny jinak.
Distanční on-line výuka pro děti nechodící do školy proběhne v čase určeném vyučujícím, žák se k ní připojí jako obvykle. Výuka proběhne společně s prezenční výukou (s drobnými omezeními). On-line výuka může proběhnout s vaším dítětem i v případě, že v průběhu docházky do školy onemocní a pod. a bude se tedy oproti původnímu záměru vzdělávat z domova.
Pokud budete potřebovat pomoc, nahlašte problém.
Správce služeb

11. 5. 2020

Otevření ZŠ


Podle nařízení vlády bude od 25.5. otevřena škola pro dobrovolnou výuku. Provoz školy bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Podrobné organizační pokyny obdrží rodiče e-mailem. Podmínkou docházky je toto potvrzené čestné prohlášení. Detaily zde.
Michaela Suchardová

11. 5. 2020

Otevření MŠ


Mateřská škole je na základě rozhodnutí Obce Sloup v Čechách od 4. 5. otevřena. Provoz probíhá za zvýšených hygienických opatření. K docházce je potřeba potvrdit toto čestné prohlášení. Detaily zde.
Michaela Suchardová

6. 4. 2020

Zápisy do MŠ


Na základě opatření MŠMT ze dne 3.4.2020 dochází k organizační změně zápisu do naší mateřské školy.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronicképodobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),3. poštou,4. osobní podání: v případě osobního podání vždy po domluvě na tel. čísle 724 303 646
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a2. doloží kopii očkovacího průkazu.Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Další informace
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
K žádosti použijte tento formulář.
Příjem přihlášek probíhá od 4.5. do 8.5.2020.

Michaela Suchardová

1. 4. 2020

Potvrzení o uzavření školy


Zde naleznete potvrzení o uzavření školy k uplatnění různých nároků.
Michaela Suchardová

19. 3. 2020

Zápisy do ZŠ


Zápis do 1. třídy proběhne pouze písemnou formou. Přihlášky můžete posílat od 1.4. do 30.4.2020 Osobní předání vždy po telefonické domluvě (724 303 646). Opatření ministra školství naleznete níže.
K žádosti použijte tento formulář.
Michaela Suchardová

16. 3. 2020

Informace k výuce v dalších dnech


Pozor, informace týkající se konkrétní výuky jednotlivých tříd budou publikovány již jen na stránky příslušných tříd, do jejich rozvrhů a pod. Na této stránce naleznete pouze obecné informace týkající se školy.
Správce služeb

16. 3. 2020

Organizace výuky


Výuka bude organizována formou zadávání domácích prací, jejich vypracování a odevzdání učiteli, kontrolou pomocí testů a formou videokonzultací s učitelkou. Ke kontrole formou testů budete potřebovat svoje přihlašovací údaje do školního systému.
Zde naleznete odkazy na videospojení s jednotlivými vyučujícími (tyto odkazy jsou trvale platné a k videospojení prozatím nepotřebujete svoje přihlašovací údaje, jen vyplníte svoje jméno, doporučuji ale osvojit si přihlašování žákovským účtem):
edit 6.4.2020 - od 7.4.2020 se k videospojení dostanete pouze přes Školní služby / Pro žáka
Pokud se budete připojovat z PC nebo notebooku, nemusíte nic instalovat, stačí kliknout na jeden z výše uvedených odkazů. Možná jen budete muset potvrdit použití kamery a mikrofonu.Pokud se budete připojovat přes mobil nebo tablet, je doporučeno si nejprve nainstalovat aplikaci Google Meet.
Přesný rozpis, kdy jsou jednotliví vyučující připojeni, naleznete standardně v kalendáři třídy jako rozvrhovou položku. Někteří vyučující též pořádají v odpoledních hodinách konzultace s rodiči, tato aktivita je také uvedena v kalendáři.
Domácí úkoly - tedy aktuálně forma samostudia a procvičování - jsou zadávány prostřednictvím Úkolníčku a jsou jako obvykle zobrazeny v kalendáři třídy.
Pokud budete potřebovat poradit po technické stránce, nahlašte problém.
Správce služeb

13. 3. 2020

Uzavření MŠ


Na základě rozhodnutí zřizovatele - Obce Sloup v Čechách - se od 16. 3. 2020 do odvolání zavírá také Mateřská škola.
Vedení školy

11. 3. 2020

Zrušení Josefovské zábavy


Rušíme konání akce Josefovská zábava.
Vedení školy

10. 3. 2020

Ověřte si platnost přihlašovacích údajů


O způsobu výuky od pondělí 16. 3. 2020 v naší škole bude rozhodnuto v následujících dnech. Předpokládá se forma elektronické komunikace, ověřte si, zda vy i vaše děti znáte platné přihlašovací údaje do školního systému. V případě, že platné údaje nemáte, kontaktujte třídní učitelku.
Správce služeb

10. 3. 2020

Formulář pro výplatu ošetřovného


Pokud budete s dítětem doma, může se vám hodit tento formulář pro výplatu ošetřovného.
Michaela Suchardová

10. 3. 2020

Přerušení prezenční výuky v ZŠ


Vláda ČR rozhodla o přerušení prezenční výuky na všech základních, středních a vysokých školách od středy 11. března 2020. Sledujte informace vedení školy a webové stránky školy a své třídy.
Správce služeb